Algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Royalty Beauty Lounge en een cliënt waarop  Royalty Beauty Lounge deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen beautysalon
Royalty Beauty Lounge zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Royalty Beauty Lounge zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Royalty Beauty Lounge telefonisch of per mail melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Royalty Beauty Lounge het gehele bedrag van de behandeling(en) in rekening aan de cliënt.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij Royalty Beauty Lounge aankomt, mag Royalty Beauty Lounge de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd komt, behoudt Royalty Beauty Lounge zich het recht voor om de afspraak te annuleren. Royalty Beauty Lounge moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt telefonisch melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Royalty Beauty Lounge.

4. Betaling
Royalty Beauty Lounge vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Royalty Beauty Lounge vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de beautysalon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

5. Personeel
Royalty Beauty Lounge heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Royalty Beauty Lounge dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling bij Royalty Beauty Lounge de medewerkers van de beautysalon niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Royalty Beauty Lounge.

6. IPL behandelingen
6.1 Cliënt geeft Royalty Beauty Lounge hierbij toestemming om bij haar/hem één of meerdere behandelingen uit te voeren zoals omschreven in deze
overeenkomst. Een behandeling kan bestaan uit een enkelvoudige behandeling en/of een behandeling op basis van meerdere behandelingen c.q. een kuur van behandelingen welke op verschillende tijdstippen tot stand worden gebracht. Mocht cliënt gedurende een behandelingskuur beslissen ook een ander soort behandeling af te nemen dan de MedCos® methode, geldt ten aanzien van deze andere
behandeling (en) dezelfde voorwaarden van deze overeenkomst. Een behandeling en/of een kuur van meerdere behandelingen worden door Royalty Beauty Lounge uitgevoerd conform het aantal en het bedrag en/of bedragen zoals eventueel vermeld op deze overeenkomst of anderszins met elkaar is overeengekomen.
6.2 Cliënt verklaart hierbij mondeling en schriftelijk volledig te zijn geïnformeerd over de aard, strekking, mogelijkheden en vooral de
onmogelijkheden van de behandelingen. Cliënt is ervan op de hoogte dat aan IPL behandelingen bepaalde risico’s zijn verbonden en dat succes en/of een bepaalde mate van individueel resultaat door Royalty Beauty Lounge nooit kan worden gegarandeerd. Cliënt is op de hoogte dat de indicatie van het aantal “noodzakelijk” afgesproken behandelingen tussen cliënt en Royalty Beauty Lounge t.b.v. van een goed behandelresultaat nooit door Royalty Beauty Lounge kan worden gegarandeerd. Verder is cliënt ervan op de hoogte dat bij afronding van een succesvolle
ontharingskuur het wenselijk is om de terugloop van de verkregen haarreductie tegen te gaan door tenminste 1 – 2 onderhoudsbehandelingen per jaar af te nemen. De cliënt zal ten gunste van een optimaal cosmetisch resultaat de door Royalty Beauty Lounge
gegeven adviezen voor en na een behandeling opvolgen en elk onbegrepen effect na iedere een behandeling melden aan Royalty Beauty Lounge.
6.3 Cliënt is volledig op de hoogte en gaat ermee akkoord dat Royalty Beauty Lounge direct noch indirect nimmer aansprakelijk is voor enige schade of claim van cliënt omtrent het resultaat “bv. tegenvallende behandelingsresultaten” van een behandeling of welke oorzaak van schade dan ook die direct of indirect met een behandeling te maken hebben. Cliënt vrijwaart Royalty Beauty Lounge en /of de behandelende medewerker/ster tegen vorderingen, ook van derden, ter zake dit artikel en zal zich niet door compensatie of anderszins aan zijn/haar betaling en verdere verplichtingen onttrekken, die voortvloeien uit deze overeenkomst

7. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Royalty Beauty Lounge vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Royalty Beauty Lounge aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Royalty Beauty Lounge neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de administratie van de beautysalon. Royalty Beauty Lounge behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De beautysalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

8. Geheimhouding
Royalty Beauty Lounge is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de beautysalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Aansprakelijkheid
Royalty Beauty Lounge is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Royalty Beauty Lounge is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Royalty Beauty Lounge is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Royalty Beauty Lounge

.

10. Garantie
Royalty Beauty Lounge geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de nagelbehandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
●  De cliënt de (kunst)nagels heeft laten onderhouden door een andere beautysalon.
●  De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
●  De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken.
●  De cliënt andere producten dan de door Royalty Beauty Lounge

geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de (kunst)nagels.
●  De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de (kunst)nagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
●  De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf dagen heeft opgevolgd.
●  De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
●  De cliënt haar nagels heeft blootgesteld aan vuil en/of chemische middelen of andere producten die de (kunst)nagels beschadigen.

11. Beschadiging & diefstal
Royalty Beauty Lounge heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Royalty Beauty Lounge meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Klachten
12.1 Royalty Beauty Lounge streeft naar een zo goed mogelijke behandeling van cliënt. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, een product of één van haar medewerkers/sters, kan cliënt een officiële klacht indienen, uitsluitend dan wanneer de klacht naar aard en strekking niet reeds geregeld is in deze Algemene Voorwaarden, zal de klacht door Royalty Beauty Lounge worden behandeld zoals omschreven in dit artikel.
12.2 Cliënt dient de klacht te richten aan de eigenaar van Royalty Beauty Lounge (Mevrouw S Harpal). Na ontvangst van de klacht ontvang cliënt hiervan een reactie. Royalty Beauty Lounge zal hierop een onderzoek instellen. Op basis van de bevindingen zal Royalty Beauty Lounge tot een oordeel komen over de gegrondheid van de klacht en cliënt ontvangt hierover schriftelijk bericht. Afhankelijk van de aard van de klacht is het streven deze binnen 2 maanden af te handelen.

13. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de beautysalon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Royalty Beauty Lounge het recht de cliënt de toegang tot de beautysalon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

14. Acties/Aanbiedingen/Kortingsbonnen
Voor alle acties en aanbiedingen geldt dat elke klant hier maar éénmalig gebruik van kan maken tijdens de looptijd van de actie of aanbieding. Voor kortingsbonnen geldt te allen tijden maximaal 1 per klant. Op acties en/of aanbiedingen kan geen kortingsbon worden ingeleverd.

15. Recht
Op elke overeenkomst tussen Royalty Beauty Lounge en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Onze behandelingen

BESTE Schoonheidsbehandelingen voor Mani-Pedi-Gelish-Acrylic-Nail Art-Blowdry-Wimpers one-by-one-BodyScrub-Hifu-Gezichtsbehandeling-Laser-Eyelashes-Massages